Telefoonnummer:
0181-312435
Telefoonnummer: 0181-312435

Opvragen gegevens

 

 

AANVRAAGFORMULIER INZAGE, AFSCHRIFT, CORRECTIE OF VERNIETIGING MEDISCH GEGEVENS

 

 

Leest u eerst de toelichting onderaan dit formulier!

 

 

Gegevens patiënt

Naam en voorletters          ………………………………………………………………………………………….

Meisjesnaam                      …………………………………………………………………………………………

Geboortedatum                  …………………………………………………………………………………………

Adres                                  …………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats    ……………… ………………………………………………………………………..

Telefoon (privé)                  ………………………... Telefoon mobiel ………………………………………….

E-mail adres                       …………………………………………………………………………………………

 

 

Indien de aanvrager een ander persoon is dan de patiënt (uitsluitend toegestaan bij kinderen jonger dan 16 jaar of indien de patiënt niet meer in leven is).

 

 

Naam aanvrager             ..…………………………Relatie tot patiënt …………………………………………

Adres                                …………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats   ………………………………………………………………………………………….

Telefoon (privé)                 …………………………. Telefoon mobiel ………………………………………….

E-mail adres                      ………………………………………………………………………………………….

 

 

Indien    de    patiënt    is   overleden    (zie    toelichting    z.o.z.)    hier    a.u.b.   datum van    overlijden   invullen:

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Verzoekt om:                                    
O             Inzage medisch dossier

O             Kopie van/uit medisch dossier

O            Correctie van de objectieve gegevens in het medisch dossier

O            Vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier

 

 

Het     betreft     gegevens     over     de     behandeling     bij     (huisarts,      specialist,     fysiotherapeut,     enz.):

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Behandeling vond plaats in de periode(n):  ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Indien het verzoek bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Afhalen:

Het afschrift kunt u met uw legitimatiebewijs ophalen bij de huisartsenpraktijk.

 

 

Ondertekening patiënt/aanvrager (doorhalen wat niet van toepassing is): ……………………

Plaats:                   ……………………………….. Datum: …………………………………...……

Handtekening:       ……………………………………………………………………………………

Registratienummer legitimatiebewijs (kopie bijvoegen): …………………………………………

 

 

U levert het aanvraagformulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs in bij de huisartsenpraktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

U dient er rekening mee te houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar worden bewaard. Tot 2005 was de wettelijke bewaartermijn tien jaar. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de voorzijde van dit formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Binnen vier weken na uw aanvraag krijgt u een inhoudelijke reactie van uw huisarts. Een kopie van het medisch dossier kunt u daarna met een geldig legitimatiebewijs ophalen bij de balie van huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn. Wij wijzen u erop dat u na ontvangst van het medisch dossier zelf verantwoordelijk bent voor uw persoonsgegevens en privacy!

 

 

Opvragen medische gegevens overleden patiënt

Een kopie van de medische gegevens van een overleden patiënt worden in principe niet verstrekt. Dit is alleen toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben en indien er zwaarwegende belangen zijn. Aan de zorgverlener zal het verzoek worden voorgelegd of hij/zij de zwijgplicht wenst te doorbreken. Bij dit verzoek graag een toelichting in een begeleidende brief toevoegen.

 

 

Gegevens minderjarige

Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben recht op inzage of afschrift van hun medisch dossier. De ouders van hun jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht gezamenlijk met het kind. Zonder de schriftelijke toestemming van het kind hebben de ouders dit recht niet. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van medische gegevens alleen toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad en dat er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

 

Inzage

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien.

 

 

Kopie

Het is mogelijk om een kopie op te vragen van (delen van) uw medisch dossier.

 

 

Correctie

De zogenaamde objectieve gegevens in uw dossier (naam, adres, woonplaats) kunt u laten corrigeren.

 

 

Verzoek tot vernietiging

Als patiënt heeft u het recht uw dossier te laten vernietigen. Bij dit verzoek graag een toelichting in een begeleidende brief toevoegen. Binnen vier weken na uw verzoek ontvangt u bericht of aan het verzoek kan worden voldaan. Als het verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen, bijvoorbeeld in het geval van een erfelijke aandoening.

 

 

Iemand machtigen

Als u, na goedkeuring, (een gedeelte van) het medisch dossier af komt halen bij de huisartsenpraktijk, dan kunt u hiervoor iemand machtigen.

 

Inleveren aanvraagformulier

U kunt het formulier ingevuld afgeven bij een 

 

 U kunt het formulier hier downloaden:
 Opvragen gegevens