Telefoonnummer:
0181-312435
Telefoonnummer: 0181-312435

Privacy

PRIVACYBELEID HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWENHOORN Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn, Dorpsweg 1, 3223 BH Hellevoetsluis.

Wij respecteren de privacy van onze patiënten en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen. Dit privacyreglement is dan ook bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de nieuwe wet er bescherming van privacy en persoonsgegevens (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).


GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK
Huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

•    Uw algemene gegevens worden alleen verwerkt, indien aan één van de onderstaande 
     voorwaarden is voldaan:
            o    U heeft toestemming verleend voor de verwerking van uw gegevens
            o    Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg
            o    Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen
            o    Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid
                  van uzelf
            o    Voor doelmatigheid en kwaliteit, mits anoniem
•    Uw gezondheidsgegevens worden alleen verwerkt wanneer aan de volgende
     voorwaarden is voldaan:
            o    Verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de
                  gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening
            o    Verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor
                  de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan
                  wel voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
•    Erfelijkheidsgegevens worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf,
     tenzij:
            o    Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk
                  is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek

•    Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
•    U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt
     worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze
     website.
•    Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn hebben zich verplicht om
     vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
•    Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
•    Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
     zorgverlening.

BEWAARTERMIJN:
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn minimaal 15 jaar (na uitschrijving uit de praktijk), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

UW WETTELIJKE RECHTEN:
U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). De praktijk verstrekt een afschrift na verzoek van de patiënt en kan hiervoor conform LHV standaarden een redelijke vergoeding vragen.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw
  dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Bovengenoemde rechten kunnen door huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER
U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet minimaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven. Tevens wijzen wij u erop dat u zelf de plicht heeft om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan, zodat deze niet in handen van kwaadwillende terecht komen.

Bij ‘gegevens patiënt’ vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN
De medewerkers van huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

UITWISSELING GEGEVENS
Huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven (dit is niet verplicht),  via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

 

 

GEGEVENS- EN INFORMATIEBEVEILIGING
Huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van uw gegevens, onder meer om  te verkomen dat onbevoegden hiertoe onbedoeld toegang toe kunnen hebben. Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen.

 • Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding en dienen vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van onze praktijk;  hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk
 • Wij maken gebruik van een beveiligde email verbinding om contact te onderhouden met specialisten, patiënten en andere partijen.
 • In de praktijk bevindt zich een afgesloten dossierkast, welke is afgesloten met een sleutel en enkel te openen is door de huisarts, doktersassistente of praktijkverpleegkundige. In principe bewaren wij hierin alleen de originele euthanasieverklaringen en/of andere belangrijke originele documenten. Wij werken toe naar (bijna) volledige digitalisering.
 • Het geven van mondelinge of schriftelijke informatie aan derden zoals familie,
  vertegenwoordigers en andere zorgverleners gebeurd enkel na uitdrukkelijke  toestemming van de patiënt. Tenzij zwaarwegende argumenten anders vereisen binnen de daarvoor geldende zorgvuldigheidseisen, wetgeving en richtlijnen.

Specialistenbrieven worden bij ontvangst direct ingescand in het dossier van de desbetreffende patiënt. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
Wij behouden ons het recht om ons privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig ons privacybeleid, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 


VRAGEN OF KLACHTEN
Heeft u een vraag of een klacht met betrekking tot uw privacy? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegeve